توضيحات پروژه

قانون جذب به معنای استفاده از قدرت ذهن برای رسیدن به موفقیت های اجتماعی و اقتصادی است. استفاده از صحیح از این قانون نیازمند مطالعه و تمرین های روزانه است.